Član 1.

Dejstvo Opštih uslova

Sva iznajmljivanja vozila koja „Rent a Car Direct“ (u daljem tekstu: Najmodavac)  vrši prema svojim klijentima (u daljem tekstu:  Najmoprimac) podležu ovim Opštim uslovima ukoliko u posebnim uslovima Ugovora o iznajmljivanju vozila nije izričito drugačije navedeno. Ovi uslovi su objavljeni na internet stranici „Rent a Car Direct“, i uručuju se u jednom primerku svakom klijentu, koji prijem istih potvrđuje potpisom Ugovora  о najmu vozila.

Član 2.

Osnovni uslovi za najam vozila

Najmoprimac mora imati navršenih 21 godinu života, kao i vozačku dozvolu najmanje 3 godine.  Najmoprimac je dužan da Najmodavcu prilikom preuzimanja vozila prezentuje ličnu kartu, odnosno pasoš, kao i vozačku dozvolu na uvid. U slučaju sumnje u autentičnost bilo koje od ovih isprava, Najmodavac zadržava diskreciono pravo da bez odgovornosti odbije zaključenje ugovora, odnosno izdavanje vozila. Ukoliko je klijent pravno lice, lice koje je ovlašćeno za upravljanje vozilom mora biti navedeno u ugovoru i ispunjavati navedene uslove. Prilikom zaključenja ugovora, Najmoprimac mora posedovati kreditnu karticu kao sredstvo plaćanja depozita, ili odgovarajući novčani iznos u gotovini, koji će položiti na licu mesta.Najmoprimac zadržava diskreciono pravo da bez odgovornosti prema klijentu odbije zaključenje ugovora, odnosno izdavanje vozila licima koja očigledno nisu u stanju da bezbedno upravljaju vozilom bez obzira na to što ispunjavaju napred navedene formalne uslove (npr. očigledan invaliditet klijenta, alkoholisanost…)

Član 3.

Dužina najma

Minimalno trajanje najma vozila je 24 časa. U slučaju da klijent kasni sa vraćanjem vozila, toleriše se 60 minuta prekoračenja. Po isteku perioda tolerancije, Najmodavac je ovlašćen da naplati novi dan najma. Najam se može produžiti samo uz saglasnost Najmodavca. Najmoprimac je obavezan da najmodavca obavesti ukoliko želi da vrati vozilo pre dogovorenog datuma ili vremena.

Član 4.

Cena najma

Cena najma zavisi od vrste vozila, perioda na koje se vozilo iznajmljuje, i pređene kilometraže.Cena najma se određuje kroz dva tarifna paketa, po izboru Najmoprimca:

  1. a) Cena najma sa uračunatih do 100 kilometara koje Najmoprimac može preći vozilom, sa obavezom doplate iznosa od 0.10 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan isplate,  za svaki naredni pređeni kilometar.

b) Cena najma koja uključuje neograničenu kilometražu.

Visine cena po oba tarifna paketa predstavljene su u cenovniku Najmodavca.  Pored cene najma vozila, Najmoprimac prema cenovniku doplaćuje i  iznajmljivanje dodatne opreme za vozilo.

Član 6.

Preuzimanje i vraćanje vozila

Vozilo se preuzima i vraća u poslovnici Najmodavca, u toku radnog vremena. Moguća je i dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (na aerodrom, hotel, kućnu adresu i sl.), i van radnog vremena uz doplatu čiju visinu određuje Najmodavac.

Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, Najmoprimac i ovlašćeno lice kod Najmodavca potpisuju obrazac o stanju vozila i prateće opreme.Najmoprimac je ovim putem upozoren i savetovan da prilikom vraćanja i preuzimanja vozila savesno pregleda vozilo zajedno sa zaposlenim kod Najmodavca.

Član 7.

Uslovi korišćenja i upravljanja vozilom

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da vozilom upravlja pod uticajem alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci. Ukoliko se Najmoprimac ogluši o ovu obavezu, sva osiguranja koja je pribavio u skladu sa ovim Opštim uslovima gube dejstva, i biće dužan da Najmodavcu nadoknadi pun iznos štete, odnosno krađe.

Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Uz saglasnost Najmodavca, u Ugovor o iznajmljivanju može biti upisano još jedno lice koje može upravljati vozilom, a koje ispunjava uslove iz čl. 2.

Ukoliko Najmoprimac daje iznajmljeno vozilo neovlašćenim licima na upotrebu,  sva osiguranja koja je pribavio u skladu sa ovim Opštim uslovima nemaju dejstva, i biće dužan da Najmodavcu nadoknadi pun iznos štete, odnosno krađe.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da upotrebljava vozilo u komercijalne svrhe – za prevoz robe i lica uz naknadu. Suprotno ponašanje isključuje dejstvo osiguranja od štete, te će Najmoprimac biti dužan da Najmodavcu nadoknadi pun iznos iste.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da vozilo koristi za vršenje krivičnih dela,  carinskih i drugih prekršaja, da vozilo optereti putnicima ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine navedene u saobraćajnoj dozvoli, za obuku vozača, za rentiranje trećim licima, vuču drugih vozila ili prikolica, i za učestvovanje u auto sportskim priredbama. Najmoprimac je dužan da koristi uređaje i sredstva za obezbeđenje vozila od krađe.Suprotno ponašanje isključuje dejstvo osiguranja od štete, odnosno krađe.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno da bez pisane saglasnosti Najmodavca vrši bilo kakvu promenu delova, sklopova, opreme ili uređaja na vozilu ili da na bilo koji način menja unutrašnjost ili spoljašnji izgled vozila. Promenjene ili nedostajuće delove Najmoprimac je dužan nadoknaditi Najmodavcu u punom iznosu, prema zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera.

Najmoprimac je dužan da dodatnu opremu koju je na zahtev dobio od Najmodavca koristi u skladu sa datim uputstvima,  te da o svakom eventualnom kvaru na istim bez odlaganja obavesti Najmodavca. U slučaju fizičkog oštećenja dodatne opreme, korisnik je dužan da Najmodavcu nadoknadi pun iznos štete, prema zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera.

Član 8.

Prelazak granice

Za putovanja iznajmljenim vozilom van granica Republike Srbije primenjuju se posebno ugovoreni uslovi najma. Prelazak preko granice je Najmoprimcu dozvoljen samo uz pisanu saglasnost Najmodavca. Bez izuzetka, Najmoprimcu je izričito zabranjen ulazak iznajmljenim vozilom u Albaniju i na teritoriju Kosova. Sve troškove oko pribavljanja zelenog kartona potrebnog za ulazak u pojedine zemlje snosi Najmoprimac

Član 9.

Osiguranja

a) Osiguranje u slučaju udesa (Collision Damage Waiver)

Cena najma uključuje osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima  nastalu usled saobraćajnog udesa, do iznosa utvrđenog polisom obaveznog osiguranja.

Ukoliko do udesa dođe krivicom Najmoprimca, njegovo učešće u šteti iznosi 20%. Pored slučajeva predviđenih članom 7. ovih Opštih uslova, osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenje donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankiranjem  pogrešne vrste goriva i štete koju je naneo Najmoprimac namerno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećena biće naplaćena u punom iznosu momentu kada se vozilo vrati iz najma po zvaničnom cenovniku ovlašćenog servisera za iznajmljeno vozilo.

b) Osiguranje lica (Personal accident insurance)

Ova vrsta osiguranja je uključena u cenu najma. Ovim osiguranjem se osiguravaju vozač i lica u vozilu za slučaj smrti ili povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi.

c) Osiguranje od krađe (Theft protection)

Učešće korisnika u naknadi štete iznosi 20%.

Osiguranjem od krađe, koje se plaća posebno, i to u iznosu od 10,00 EUR za svaki dan najma,  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan isplate.  Najmoprimac se oslobađa svih finansijskih odgovornosti za krađu ili štetu na vozilu nastalu usled krađe ili pokušaja krađe. Ovo osiguranje neće važiti u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana. Osiguranje neće imati dejstva ukoliko Najmoprimac ne poseduje ključ vozila i dokumenta vezana za isto.

Član 10.

Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ilii delova ili pogonske neispravnosti vozila korisnik je dužan da ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane Najmodavca da sačeka organe MUP-a i obezbedi njihov zapisnik, i da pravilno popuni „Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi“ sem u slučaju pogonske neispravnosti i podnese pismenu izjavu u Najmodavčevoj poslovnici. Ukoliko korisnik propusti neke od navedenih radnji i time pričini štetu Najmodavcu, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Najmoprimac je dužan da dostavi policijski zapisnik i u slučaju da nije bio prisutan prilikom nastanka štete, odnosno nesreće (npr. vozilo je oštećeno od strane nepoznatog lica dok je vozilo bilo na parkingu).

Ukoliko nestanak/krađa vozila nisu prijavljeni policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, čija se procena vrši prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije.

Ukoliko u toku najma vozila dođe do takvog oštećenja gume na vozilu da ista ne može biti reparirana (eksplozija, cepanje gume i sl.), Najmoprimac je dužan da Najmoprimcu isplati naknadu u visini vrednosti maloprodajne cene dve gume istovetnih dimenzija i karakteristika.

Član 11.

Gorivo i stanje vozila pri vraćanju

Sva vozila se izdaju sa punim rezervoarom, i Najmoprimac je u obavezi da isti dopuni pre vraćanja vozila ili da Najmodavcu doplati nadoknadu za razliku goriva.

Najmoprimac je dužan da vrati vozilo u čistom stanju. Ukoliko vozilo nije čisto, pranje vozila može izvršiti i Najmodavac, uz naknadu od 20 EUR u dinarskoj prottivvrednosti, koju plaća Najmoprimac. Vraćanje depozita se vrši tek nakon što vozilo bude dovedeno u čisto stanje.

 

Ukoliko pri pregledu vozila prilikom vraćanja bude utvrđeno da na istom nedostaju nalepnice sa znakom „Rent a Car Direct“,  reklamni privezak za ključeve sa znakom „Rent a Car Direct“ odnosno drugi reklamni materijal, Najmoprimac je dužan da isplati Najmodavcu iznos od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, za svaki nedostajući predmet.

Član 12.

Troškovi

Najmodavac je dužan da snosi sve troškove drumarine, mostarine, trajekta, saobraćajnih i parking kazni, naknada za odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranog vozila, koji su nastali za vreme trajanja najma.

Ukoliko iznajmljeno vozilo za vreme trajanja najma bude zaplenjeno od strane organa MUP-a, Najmodavac ima pravo da trajno zadrži položeni depozit, kao i pravo na naknadu celokupne štete.

Član 13.

Rezervacija vozila

Prilikom rezervacije vozila, Najmoprimac rezerviše jednu od grupa vozila iz flote Najmodavca, u sklopu koje Najmoprimac ima više različitih vozila. Najmodavac će uvek nastojati da obezbedi upravo vozilo koje klijent rezerviše. Ukoliko u periodu od rezervacije do dana predviđenog za izdavanje vozila isto postane nedostupno usled nepredviđenih okolnosti, Najmodavac zadržava pravo da umesto njega obezbedi vozilo iz iste grupe.

Član 14.

Ugovorena sudska nadležnost

U slučaju spora po bilo kom pitanju iz ugovora o najmu vozila, ugovorne strane če nesporazum pokušati da reše mirinim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovorena je nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.